top of page

אודות המועצה

הרבנות הראשית והמועצה הדתית חיפה


עפ"י "פקודת העדות הדתיות", שפורסמה ע"י הנציב העליון בשנת 1926, פירסם הנציב בראשית 1927 תקנות ל"כנסת ישראל" – הכינוי הרשמי של העדה היהודית המוכרת. בין התקנות הוקמו במישור הארצי "הועד העולמי" ו"מועצת הרבנות הראשית" ובמישור המקומי בערים ובמושבות "ועדי הקהילות" ו"לשכות הרבנות" . 

כ"כ דובר בתקנות על גוף נוסף ליד ועדי הקהילה בשם "מועצת השחיטה", אשר טיפל בנושא השחיטה, השוחטים, רישיונות לקצבים, גביית מיסים וכד'. 

תביעת הרבנות הראשית להקמת גוף אוטונומי שיפקח על שרותי הדת הציבוריים בקהילה, הביאה להרחבה בהיקף תפקידי "מועצת השחיטה" ולעליה במעמדה. 

עקב עמידתה העקרונית של הרבנות הראשית להגנה על ענייני הדת- עצמאות- בתוך ועדי הקהילות, שהבחירות הראשונות אליהם התקיימו בשנת  1932, החל משא ומתן להקמת ה"מועצות הדתיות" שבסמכותם יהיה לטפל בענייני לשכת הרבנות, כשרות, נישואין, שחיטה, ערובין, תרומות ומעשרות וכו'. 

הדבר הובא לפני אסיפה כללית של רבני הארץ ואושר ע"י חשובי הרבנים ובראשם הרב קוק זצ"ל. בגילוי דעת משנת תרצ"ה
(1935) שכותרתו "דעת תורה", הסכימו הרבנים כי "בכל עיר ועיר ובכל נקודה ונקודה תתכונן מועצה דתית סוברנית להנהלת כל העניינים הנוגעים לדת..." 

המועצה הדתית הינה ישות סטטוטורית עצמאית (בדומה לעיריה) העוסקת בענייני: נישואין, כשרות, ערובין, מקוואות, קבורה (בערים הגדולות קיימת חברה קדישא), בתי כנסת, שעורי תורה ותרבות תורנית. 

מליאת המועצה הדתית נבחרת עפ"י החלוקה הבאה: 45% נציגי העיריה, 45% נציגי שר הדתות ו- 10% נציגי הרבנות המקומית. המליאה בוחרת יו"ר מתוך חבריה ומתכנסת לפחות 10 פעמים בשנה לקבלת החלטות, דיונים ודיווחים. 

המועצה הדתית חיפה משתדלת לשרת את הציבור במקצועיות, אדיבות ויעילות לרווחת האזרחים.

אנו מאחלים לכם עיון נעים, וקבלת מידע ושרות בסבר פנים יפות ובדרכי נועם. 

           משרדי המועצה מונגשים

הרבנות הראשית המועצה הדתית  חיפה
הרבנות הראשית המועצה הדתית
הרבנות הראשית המועצה הדתית  חיפה - א
הרבנות הראשית והמועצה הדתית חיפה
bottom of page