top of page

בעלי תפקידים

הרבנות הראשית והמועצה הדתית חיפה
שם: הרב שמעון אלמליח שליט"א

תפקיד: מוסמך למתן תעודות הכשר בעיר חיפה

טלפון: 052-766477

שם: הרב יצחק לוי שליט"א

תפקיד: מוסמך למתן תעודות נישואין והכשר בעיר חיפה

טלפון: 052-7145861

שם: הרב משה דגן

תפקיד: ראש המועצה הדתית

טלפון:  04-8605600

פקס: 04-8605602

שם: הרב דוד אבוחצירא שליט"א

תפקיד: ראש אגף כשרות

טלפון: 04-8605605, 050-5280566

פקס: 04-8605120

שם: הרב אילן מלכה

תפקיד: מ"מ מנהל תחום כשרות

טלפון: 052-9257211

מייל:  ilanm@mdhaifa.org.il

שם: הרב ישעיהו סמוטני שליט"א

תפקיד: רב רושם נישואין

תפקיד: 04-8605623, 052-7622176

פקס: 04-8605623

שם: הרב יעקב דוייטש

תפקיד: רב פוסק מקוואות

טלפון: 052-7623860

שם: הרב אביש אילנברג שליט"א

תפקיד: אחראי על הערובין

טלפון: 04-8665225

bottom of page