top of page

בעלי תפקידים

הרבנות הראשית והמועצה הדתית חיפה
שם: הרב שמעון אלמליח שליט"א

תפקיד: מוסמך למתן תעודות הכשר בעיר חיפה

טלפון: 052-766477

שם: הרב יצחק לוי שליט"א

תפקיד: מוסמך למתן תעודות נישואין והכשר בעיר חיפה

טלפון: 052-7145861

שם: הרב משה דגן

תפקיד: ראש המועצה הדתית

טלפון:  04-8605600

פקס: 04-8605602

נייד: 050-6209941

שם: עדי אבוקרט

תפקיד: מנהלת מחלקה בכירה, לשכת היו"ר

טלפון:  04-8605600

פקס: 04-8605602

נייד: 052-8612716

Adia@mdhaifa.org.il

שם: יונתן דנינו

תפקיד: ראש תחום תקציב ומנהל

טלפון:  04-8605614

פקס: 04-8605615

נייד: 050-2248020

Yonatand@mdhaifa.org.il

שם: הרב דוד אבוחצירא שליט"א

תפקיד: ראש אגף כשרות

טלפון: 04-8605605

נייד:  050-5280566

פקס: 04-8605120

שם: הרב אילן מלכה

תפקיד: מ"מ ראש תחום כשרות

שם: הרב ישעיהו סמוטני שליט"א

תפקיד: רב רושם נישואין

טלפון: 04-8349377

נייד: 052-7622176

פקס: 04-8349382

yeshayas@mdhaifa.org.il

שם: הרב יעקב דוייטש

תפקיד: רב פוסק מקוואות

טלפון: 052-7623860

שם: הרב אביש אילנברג שליט"א

תפקיד: אחראי על הערובין

טלפון: 04-8665225

bottom of page