top of page

 מכירת חמץ

הרבנות הראשית והמועצה הדתית חיפה

שטר למכירת חמץ

אנחנו כל אחד מאתנו המפורטים מטה, ומעבר לדף, נותנים לכב' הרב יצחק לוי רב העיר נשר והרב שמעון אלמליח רבה של עתלית ורבני השכונות הרב יוסף זילברפרב, הרב חיים כץ והרב דוד אבוחצירא ו/או לבא כוחם, כוח הרשאה לעשות עם כל החמץ שלנו המונח במקומות המפורטים למטה, עם כל החמץ שבדעתנו לכלול במכירה זו, ועם כל המקומות שמונח בהם החמץ הנ"ל כאדם העושה בשלו, דהיינו אם נמצא לאחד מאתנו חמץ במקומות הנזכרים למטה או בכל מקום אחר, הן בחמץ בעין שנעשה מחמשת מיני דגן, הן דבר שהוא תערובת חמץ, הן חמץ בלוע, והן חמץ נוקשה, וכל חשש חמץ, הן אוכלים והן משקים, והן הראויים לבהמה, וכל מיני תבואה וקמחים וכל מיני תרופות שיש חשש חמץ בתוכם, וכל החמץ הנדבק בכלים, וכל מיני חמץ וחשש חמץ שיבואו תחת בעלותינו או לרשותינו עד זמן איסור חמץ ואחרי זמן איסור חמץ, וכל חמץ וחשש חמץ הנמצא בדרך, וכן תעשיות, עסקים ובתי מסחר של חמץ או חשש חמץ שיש לכל אחד מאיתנו, וכן כל המקומות ששם מונחים כל הנ"ל, אף אותם המקומות שאינם שייכים לנו, רק מושכרים, לנו או באופן אחר. אנו ממנים את הנ"ל להיות מורשים לעשות עם כל הנ"ל כעושה בתוך שלהם ממש ויהיו מורשים על כל יפוי כח וזכות שיש לנו בכל הנ"ל. וכן יהיו מורשים להרשות דריסת הרגל דרך רשותינו למקומות הנ"ל. ורשות בידם למכור ולהשכיר, להקיף ולתת במתנה כטוב בעיניהם. ותהא ידם כידינו ופיהם כפינו ועשייתם כעשייתינו, וכל מה שיעשו יהא כאילו עשינו בעצמנו, ולא נוכל לומר לתקוני שדרתיך ולא לעוותי, ואנו מתחייבים למסור את המפתחות של כל המקומות הנ"ל, ולפתוח את כל המקומות הנ"ל לכל מי שהם יצוו. שטר הרשאה זו לא יופסל ולא יוגרע כוחו בשום אופן וגריעותא בעולם, רק תמיד יהא בתוקפו כתוקף של שטרי הרשאה הנהוגים בישראל, העשויים כתיקון חז"ל. ורשות בידם לכתוב ולחתום על פי חוקי הממשלה בכל לשון של יפוי כח וזכות, ובכל תוקף ועוז שיועיל על פי דין תורה, ועל פי חוקי הממשלה, ואנו מתחייבים לכתוב ולחתום על פי חוקי הממשלה בכדי שיקויים מעשיהם, ולא יחסר אף קוצו של יו"ד. כל הנ"ל קבלנו על עצמינו, וכן:

א. המרשה מצהיר בזאת כי טענת חוזה למראית עין ו/או טענת חוזה לצרכים דתיים לגבי שטר הרשאה זה ושטר המכירה שיחתום הרב יצחק לוי והרב שמעון אלמליח או בא כוחם עם הגוי על סמך שטר הרשאה זו תהא בלתי קבילה.

ב. כל דין ודברים לגבי שטר הרשאה זו יתקיים בפני בית דין צדק "זכרון מאיר" בני ברק וע"פ דין תורה.

ג. ידוע למוכר שהואיל ויהודים יראים ושלמים סומכים על שטר מכירה זה לגבי איסור חמץ, הרי שלכל טענה שתועלה על ידו לגבי תקפות המכירה ו/או גמירות דעתו, בנוסף להיותה בלתי תקפה תחייבו בקנס של 100,000 ₪ שיטיל עליו הבד"ץ הנ"ל שאותו הוא מקבל עליו.

ד. דין חתימתו של שטר הרשאה זה כדין חתימה על שטר בוררים לכל דבר, כאשר הבורר הוא הבד"ץ הנ"ל, ונעשה בקנין אגב סודר במנא דכשר למיקניא ביה, או בהרשאה בע"פ דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי וכו', וכמו שנעשה בבית דין חשוב. וע"ז באנו על החתום בחדש ניסן שנת חמשת אלפים ושבע מאות ושמנים וארבע.

המכירה תסתיים ב 21/4/2024 י"ג בניסן בשעה 20:00

שטר המכירה
הרבנות הראשית והמועצה הדתית חיפה
הרבנות הראשית והמועצה הדתית חיפה
bottom of page