top of page

אין לפתוח תיק רווקות או תיק נישואין מבלי לוודא תחילה את יהדותם של שני הצדדים. פרטי בירור היהדות הם כדלהלן:

א. הכיתוב "לאום – יהודי" בתעודות הזהות שבהן כתוב כך, אינו מהווה הוכחת יהדות.

ב. "תעודת נישואין" של הורי החתן או הורי הכלה אשר נישאו בישראל באמצעות רב מורשה לנישואין, או שנישאו בחו"ל באמצעות רב המוכר על ידי הרבנות הראשית לישראל לענין נישואין, מהווה הוכחה ליהדות החתן או ליהדות הכלה (לפי הענין). מורשה הנישואין יקבל את התעודה, ומשנוכח באמיתותה יצלם אותה ויתייק את הצילום בתיק הנישואין.

ג. כאשר תעודת הנישואין הונפקה בעבר באמצעות אותה רבנות, ניתן לצלם עותק נוסף מהעתק התעודה הנמצא ברבנות, ואין לחייב את החתן / הכלה להביא את התעודה המקורית של ההורים.

ד. גם תעודת נישואין של אם החתן או של אם הכלה אשר נישאה לבעל אחר (שאינו אביו של החתן או הכלה), באמצעות רב מורשה ומוכר כאמור לעיל, מהווה הוכחת יהדות.

ה. תעודת נישואין של קרוב לחתן או לכלה, מהווה גם היא הוכחת יהדות לחתן או לכלה, אם התעודה היא מרבנות בישראל או מרב בחו"ל המוכר ע"י הרה"ר לישראל לענין נישואין, והקרוב הינו: אם האם, אח או אחות של האם מאותה אם אפילו מאב אחר, אח או אחות של החתן או הכלה מאותה אם אפילו מאב אחר, בן או בת לאותה אם אפילו מאב אחר. כל זאת לאחר שהרב המורשה יערוך השוואת שמות וימצא שהם תואמים כראוי.

ו. כתובה של האם, אם נישאה בארץ, אינה יכולה להוות חלופה לתעודת הנישואין ולהוכחת יהדות. אם נישאה בחו"ל, תוכל להוות חלק משלב ההוכחות אם נתבררה אמינותה וכשרותה ע"י הרבנות הראשית לישראל.

ז. כתובה של אח או אחות אינה יכולה לשמש הוכחת יהדות.

ח. אישור נישואין מבית הדין הרבני, או פסק-דין להיתר נישואין מבית הדין הרבני, מהוים גם הם הוכחה ליהדות החתן או הכלה, וחלופה לתעודה נישואין של האם. דהיינו: אישור להיתר נישואין של החתן, של הכלה, של האם, של אם האם, של אח או אחות האם – כשהם אחים מאותה אם, וכן של אח או אחות של החתן או הכלה - כשהם מאותה אם. וזאת כאשר היתר הנישואין הנ"ל כלל בדיקת יהדות, נבדקו התעודות, ונתבררה הקירבה הביולוגית האמורה.

ט. תעודת גירושין ומעשה בית דין, של החתן או של הכלה, או של אם החתן או אם הכלה, אינה יכולה לשמש הוכחה על יהדות החתן או הכלה. וכ"ש שתעודת גירושין של אבי החתן או הכלה, אינה משמשת הוכחת יהדות. י. גרוש/ה או אלמן/נה הבאים להנשא, יכולים להוכיח את יהדותם על ידי תעודת נישואין רשמית, מהנישואין הקודמים, לרבות צילום של התעודה. אם אין בידיהם תעודה כזו, עליהם להביא את כתובתם הקודמת, מקורית בלבד.

יא. אם נערכו הנישואין שלא על ידי רב מורשה, אין המסמכים שבידם מהוים הוכחת יהדות. אם אין בידם אחד מהמסמכים המהוים הוכחת יהדות כנ"ל, יש להפנותם לבית הדין הרבני האיזורי לאישור יהדות כמקובל

עולים' שעלו ארצה החל משנת 1111 ,ואין בידם אחת מהתעודות הנ"ל המהוות הוכחות יהדות, ייעשה בירור היהדות שלהם רק ע"י בי"ד רבני בארץ, או באמצעות בית דין רבני בחו"ל המוכר ע"י הרבנות הראשית לישראל, או ע"י רבני קהילות המאושרים על ידי הרבנות הראשית לישראל לענין זה.

יב. כמו כן גם בירור יהדות של 'עולים' ותיקים מלפני שנת 1111 ,אם אין ברשותם מסמכים המעידים על יהדותם מבית דין או מרבנות מוכרת, ואין להם בני משפחה מצד האם שכבר נישאו ע"י רב מורשה בישראל, ייעשה על ידי בתי הדין הרבניים בלבד, ולא על ידי גופים או רבנים פרטיים.

יג. בכל מקרה שראה מורשה הנישואין שאין לפניו הוכחת יהדות, עליו להפנות את המבקש/ת לבירור/אישור יהדות בבית הדין הרבני, בצירוף מכתב הפניה לבקשת בירור היהדות. בקשה בצורה זו פוטרת את הפונה מתשלום אגרת פתיחת תיק בירור יהדות בבית הדין הרבני.

יד. הפניה אל בית הדין הרבני לבירור יהדות, תיעשה לא יאוחר מארבעים וחמישה יום קודם מועד הנישואין. ורצוי להקדים בה.

טו. הרב המורשה רשאי להפנות כל איש או אשה המבקשים להנשא, לבירור מחודש של יהדותם, בהתאם לשיקול דעתו, ומנימוקים שיירשמו בהפניה אל בית הדין האיזורי.

טז. כל רבנות נדרשת לסייע לחברתה בהמצאת מסמכים של בני משפחה שנישאו דרכם, כגון "תעודת נישואין", "כתובה", או כל מידע אחר שיכול לסייע לרבנות המבקשת לפתוח תיק נישואין או תיק רווקות/ פנוי/ה.

הרבנות הראשית והמועצה הדתית חיפה
bottom of page