top of page

היבט החוק

הרבנות הראשית והמועצה הדתית חיפה

חוק שיפוט בתי הדין הרבניים (נישואין וגירושין התשי"ג- 1953)

חוק שיפוט בתי הדין הרבניים (נישואין וגירושין התשי"ג- 1953) קובע כי הנישואין והגירושין של היהודים בישראל יערכו על פי דין תורה, אי לכך רק נישואין הנעשים במסגרת הרבנות מוכרים לצורך רישומם כחוק במשרד הפנים, אך נישואין פרטיים שנערכים בישראל שלא במסגרת הרבנות מהוים עבירה פלילית ואינם מוכרים במשרד הפנים לצורך שינוי מעמד אישי ותוקף הלכתי כמקובל, גם אם נעשו כדת משה וישראל.

 

חוק גיל הנישואין (תיקון מס'6) ,התשע"ד -2013

חוק גיל הנישואין (התש"י 1950) תיקון מספר 6 התשע"ד -2013), קובע כי קטין או קטינה שטרם מלאו להם שמונה עשרה שנים תמימות מנועים מלהינשא, ולכן לא ניתן לרושמם לנישואין אלא אם כן קיבלו פסק דין מבית המשפט לענייני משפחה המתיר את נישואיהם למרות היותם מתחת לגיל שמונה עשרה (התאריך הקובע את גיל 18 הינו התאריך הלועזי).

חוק לתיקון פקודת הנישואין והגירושין (רישום מס' 2) התשע"ד- 2013 - חוק פתיחת אזורי רישום

ע"פ החוק החדש של פתיחת אזורי רישום הנישואין ניתן להירשם לנישואין בכל אחת מלשכות הנישואין ברחבי הארץ ללא קשר למקום המגורים של בני הזוג או מקום עריכת החופה, אך על בני הזוג שאינם תושבי המקום להמציא תעודת רווקות /פנוי/ה מהרבנות המקומית שבמקום מגוריהם.

bottom of page