top of page

זיהוי בני זוג

התעודות המזהות את הבאים להרשם לנישואין הינם כדלהלן :

א. הרשמה לנישואין של תושב ישראל תיעשה על סמך הצגת תעודת זהות (כולל הספח בו מצוין המען והמעמד האישי העדכניים) בלבד, ולא על סמך דרכון אפילו ישראלי, וכן לא על סמך כל תעודה אחרת, אפילו רשמית, כגון תעודת עולה או תעודת חייל או רישיון נהיגה.

ב. מורשה הנישואין רשאי לבקש תעודות לידה אף מבני זוג שנולדו בישראל.

ג. בהתאם לחוק מרשם האוכלוסין (התשכ"ה - 1169 ,סעיפים 1-2), הפרטים בדבר הלאום, הדת, המצב האישי ושם בן הזוג, מופיעים בתעודת הזהות, אך אינם מהווים הוכחה לאמיתותם. על הרב המורשה לאמת את כל הפרטים הנ"ל בהוכחות נוספות, בהתאם לשיקול דעתו.

ד. אין לרשום לנישואין מי שמעמדו האישי המצויין בתעודת הזהות אינו מעודכן למצב הנוכחי שלו, גם אם יש בידו תעודות מוסמכות אחרות המעידות על השינוי במעמד האישי. לדוגמא: גרוש/ה או אלמן/ה, שטרם עדכנו את מעמדם האישי החדש בתעודת הזהות ועודם רשומים כ"נשואים", לא יוכלו להרשם עד שימציאו תעודת זהות עדכנית ממרשם האוכלוסין.

ה. נתברר לרב המורשה, ששמם או שמותיהם של אחד מבני הזוג אינם מעודכנים בתעודת הזהות, או שאין התאמה בין פרטי הלאום / הדת / המצב האישי – כפי שהוצגו בפני הרב המורשה, לבין הרשום בתעודת הזיהוי, עליו להפנותם למרשם האוכלוסין לשם ביצוע התיקון הדרוש, ולעדכון הפרטים, טרם רישומם לנישואין.

ו. על הרב המורשה לשאול את בני הזוג הבאים להרשם, את שמותיהם של האחים ו/או האחיות של כל אחד מהם, גילם ומעמדם האישי. כמו"כ יש לברר אם יש למי מבני הזוג הבאים להרשם ילדים קודמים, בין מנישואין ובין מחוץ לנישואין, וכן אם נמסרו לאימוץ, או שכבר נפטרו, ולציין זאת בתיק הנישואין.

ז. תייר/ת תושבי חו"ל הנרשמים לנישואין, יציגו את דרכונם (פספורט) על מנת שישמש כזיהוי במקום תעודת זהות. להוציא את מי שמחזיק גם בתעודת זהות ישראלית, שעליו להציג את תעודת הזהות ואין להסתפק בדרכון זר בלבד.

ח. על הרב המורשה לעיין היטב במסמכים המוצגים בפניו, לוודא כי הם מקוריים, וכי לא נעשה בהם כל תיקון, מחיקה, או שינוי שלא בסמכות.

הרבנות הראשית והמועצה הדתית חיפה
bottom of page