top of page

טהרת המשפחה

הרבנות הראשית והמועצה הדתית חיפה
הרבנות הראשית והמועצה הדתית חיפה

מערכת חוקים שציוותה התורה על כל איש ואישה נשואים מבני ישראל באשר לייחסי הקירבה ביניהם. חוקי הטהרה מהווים את היסוד של חיי המשפחה היהודיים ומשמשים בסיס נאמן, עליו מושתת קיומו וייחודו של העם היהודי בכל הדורות. ההקפדה על חוקי הטהרה, שעיקרן נמסר בידי נשות ישראל, לוותה בתקופות רבות במסירות נפש עילאית ומשמשת כדוגמא וכמופת לנאמנותו של העם היהודי, למצוות ה' ולתורתו.

מצווה זו מקדשת את חיי המשפחה, גורמת לרומם את הקשר שבין איש לאשתו אל רמה גבוהה של קדושה, טוהר והתעלות, שומרת על רעננות חיי הנישואין, מגינה על בני הזוג ומעניקה בכך אושר ויציבות.

הטבילה במי המקווה היא הפסגה של קיום מצוות ‘טהרת המשפחה’.

בימינו מצביע המדע בבירור על היתרונות העצומים של ההקפדה על הלכות אלו, מבחינה פסיכולוגית ומבחינה רפואית כאחד.

אמר רבי עקיבא: "אשריכם ישראל, לפני מי אתם מטהרין, ומי מטהר אתכם, אביכם שבשמים... מקוה ישראל ה' מה מקוה מטהר את הטמאים, אף הקב"ה מטהר את ישראל" (מסכת יומא)

bottom of page