top of page

עירובין

הרבנות הראשית והמועצה הדתית חיפה

"כה אמר ה' השמרו בנפשותיכם, ואל תשאו משא ביום השבת והבאתם בשערי ירושלים. ולא תוציאו משא מבתיכם ביום השבת, וכל מלאכה לא תעשו. וקדשתם את יום השבת כאשר ציוויתי את אבותיכם" (ירמיהו י"ז,כ"א,כ"ב).

רב מפקח עירובין: 

הרב אייביש איילנברג טלפון:  053-3112000


מרכז העירובין דואג לשמירת קו העירובין המקיף את העיר ומרחיבה אותו בהתאם לפיתוחה של העיר.

הרבנות הראשית והמועצה הדתית חיפה
עירובין.jpg
bottom of page