top of page

פעולות כשרות קבועות

הרבנות הראשית והמועצה הדתית חיפה

- שכר השגחה מוגדר מסמכים נלווים. אין לגבות מבעל העסק כל תמורה נוספת מעבר לתשלום אגרה ושכר השגחה, כחוק.

- אי מתן טובת הנאה לשום גורם רבני הקשור לעסק.

- תנאי עבודה הולמים למשגיח.

- איסור פתיחת העסק בזמנים מוגדרים כגון: שבתות, חגים וכו'.

- הגדרת האריזות וסימני הכשרות.

- איסור צילום תעודת הכשרות.

- נהלי הכשרות מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם.

יש לזכור, כל מה שנכלל בהסכם ההשגחה הכולל את נהלי הכשרות, הוא המחייב ואי קיום ההסכם או חלק ממנו, מהווה עילה להסרת הכשרות והפרסום על כך ולבעל העסק לא תהיה שום תביעה כנגד הרבנות בהקשר לכך.

אי עמידה בתנאי ההסכם מהווה עבירה על סעיף 2 לתקנות חוק איסור הונאה בכשרות תשמ"ט (1989) וניתן להטיל קנס מנהלי.

בעל העסק חותם על ההסכם.

הרבנות הראשית והמועצה הדתית חיפה
bottom of page