top of page

תעריפים

  • רשום נישואין וסידורם 708 ₪

  • פתיחת תיק נישואין ( אם לא נערכו נישואין) 176 ₪

  • תעודת רווקות  152 ₪

  • העתק תעודת נישואין 66 ש"ח

  • כל העתק מאושר נוסף על המסמכים המפורטים בפרטי משנה 19 ש"ח

הרבנות הראשית והמועצה הדתית חיפה
הרבנות הראשית והמועצה הדתית חיפה
bottom of page