top of page

"סיור מנהלת השמיטה בשוק הסיטונאי בחיפה"

הרבנות הראשית והמועצה הדתית חיפה

אמש (יום ג') התקיים סיור פיקוח לילי לבדיקת תעודות היתרי שיווק של היתר מכירה ואישורי ערלה במתחם השוק הסיטונאי הגדול בארץ בעיר חיפה, במקום נבדקו האישורים ההלכתיים הנדרשים לשיווק הסחורה ההלכתית, וכי כל הפעילות נעשית בכפוף לתקנים ולהנחיות וועדת השמיטה של הרבנות הראשית לישראל.

הסיור התקיים בהשתתפות ממונה מנהלת שמיטה ארצי מר אלי לבנון, מפקח ארצי ברבנות הראשית לישראל אוריחנייא, מפקח חברת מילגם יעקב יוסיפוב, ומפקח בשוק הסיטונאי שאול ונונו.

הבדיקות נעשו בשיתוף ויחד עם המשגיחים המפקחים בשטח, נבדק ונמצא כי אכן תקינות הנחיות מיושמות בחנויות השוק הסיטונאי וכי הם עולים בקנה אחד עם נהלי הרבנות הראשית לישראל.

1
2
4
3
5
6
הרבנות הראשית והמועצה הדתית חיפה
bottom of page